632 energetski ugrožena kupca struje u Užicu

07. Februar 2017
632 energetski ugrožena kupca struje u Užicu

Pravo na besplatne kilovate u zavisnosti od broja članova domaćinstva na struju i gas ima oko 250.000 domaćinstava u Srbiji, a svi oni mogu da podnesu zahteve za sticanje statusa energetski ugroženog kupca u svojoj lokalnoj samoupravi.

Na području grada Užica i opštine Sevojno do 31. januara ove godine pravo na ovu subvenciju, ostvarilo je ukupno 632 energetski ugrožena kupca, i to : 431 korisnik dečjeg dodatka, 70 korisnika novčane socijalne pomoći i 131 energetski ugroženi kupac koji ispunjava kriterijume predviđene Uredbom., dok je samo jedno domaćinstvo podnelo zahtev na toplotnu energeju -gas.

Do sredine decembra prošle godine, građani su mogli da obnove zahteve, da bi im se nastavilo pravo za narednu godinu, a oni koji to nisu učinili , brisani su sa spiska energetski ugroženog kupca za mesec januar.

Ukoliko podnesu ponovo zahtev i ako ispunjavaju kriterijume predviđene Uredbom, odnosno ako nije došlo do nekih promena , ponovo će biti stavljeni na spisak koji se e-mailom do 25. u mesecu šalje Kraljevu, navodi Mirjana Rakičević, mlađi savetnik izvršilac, na ovim poslovima u gradskoj upravi Užice.

Kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su ukupan mesečni prihod, broja članova domaćinstva, imovno stanje i površina stanovanja. Ukupan mesečni prihod obuhvata sva primanja i prihode koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć.

Pored prihoda , uslov za sticanje statusa ugroženog kupca, je da ne poseduje drugu stambenu jedinicu, osim stambene jedinice koja po strukturi i površini odgovara potrebama domaćinstva, saglasno propisu kojim se uređuju površinski normativi za stanove u oblasti socijalnog stanovanja.

Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoći i dečjeg dodatka, ovo pravo ostvaruju automatski, uz priloženu overenu kopiju rešenje o ostvarenom pravu i zadnji račun za struju .

Utvrđeni minimum za površinu stanovanja po osobi do 30 kvadrata ako je stan u vlasništvu, a ako je osoba suvlasnik stana ima pravo da se kategoriše kao energetski povlašćeni potrošač.

Za dva člana domaćinstva površina koja im omogućava povlašćeni status je maksimalno 52 kvadrata, za tri člana 65, četiri 75 metara kvadratnih, a ovo pravo mogu ostavriti i petočlane porodice koje žive u prostoru do 85, odnosno šestočlane do 95 metara kvadratnih.

Prema važećoj Uredbi , ugroženi kupac ima pravo na 120 kwh ili 35 kubnih metara gasa ako je jednočlano domaćinstvo koje ima ukupan prihod do 13.677,15 dinara i mesečno troši do 480 kwh, a 60 kwh potrošnja od 480-780 kwh, preko 780 kwh nema umanjenje .

Dvočlane i tročlane porodice mogu dobiti besplatno 160 kwh ili 45 kubika gasa, ukoliko im ukupna primanja ne prelaze 19.913,63 dinara i imaju mesečnu potrošnju do 640 kwh, a 80 kwh potrošnja od 640-1040 kwh, preko 1040 kwh nema umanjenje.

Četvoročlano i petočlano domaćinstvo može da računa na besplatnih 200 kwh ili 60 kubika gasa, ako ima ukupan prihod do 26.146,01 din. I imaju mesečnu potrošnju do 800 kwh, a 100 kwh potrošnja od 800-1300 kwh, preko 1300 kwh nema umanjenja.

A porodice sa šest i više članova ukoliko im ukupna primanja ne prelaze 32.880,08 dinara dobijaju do 250 kwh ili 75 kubnih metara gasa besplatno i imaju mesečnu potrošnju do 1000 kwh, a 125 kwh potrošnja od 1000 – 1625 kwh, preko 1625 kwh nema umanjenja.

Mesečni prihodi usklađuju se dva puta godišnje na osnovu podataka Republičkg zavoda za statistiku i to 1.aprila i 1.oktobra (Objavljuje se u Sl.glasniku RS).

Kupci koji su stekli status energetski ugroženog kupca u slučaju prekoračenja mesečne potrošnje električne energije-prirodnog gasa (čl.10 stav 3 Uredbe), ne ostvaruje pravo na umanjenje računa za mesec u kome je prekoračenje registrovano.

Energetski ugroženi kupac je i domaćinstvo čijem članu, zbog zdravstvenog stanja obustavom električne energije-prirodnog gasa, može biti ugrožen život ili zdravlje. Donosi se odgovarajuća medicinska dokumentacija.

Operater distributivnog sistema ne može obustaviti isporuku električne energije zbog neizvršenih obaveza, ako član domaćinstva energetski ugroženog kupca koristi elektro-medicinsku opremu neophodnu za održavanje zdravlja za čiji je rad neophodno napajanje iz distributivne mreže.

Rešenje se donosi sa rokom važenja dve godine. Isti energetski ugroženi kupac može ostvariti pravo i na umanjenje kilovata ako ispunja uslove predviđene Uredbom.

Na svaki podneti zahtev, stranka dobija na kućnu adresu Rešenje o sticanju statusa energetski ugroženog kupca (pozitivno ili negativno) na koju ima pravo žalbe u roku od osam dana od dana prijema rešenja i plaća taksu od 440,00 dinara.

Za sve informacije zainteresovani građani mogu se obrate Gradskoj upravi Užice, Odeljenju društvenih delatnosti, kancelarija br. 16 ili na tel: 590-126