Podnošenje zahteva za reprogram poreskog duga od 1. aprila

iconAktuelno

March 17, 2016

Poreski dužnici u Srbiji moći će od 1. aprila do 4. jula da podnesu zahtev za reprogram duga koji nije veći od dva miliona dinara, ne računajući kamatu. Te novine predvidjene su novim Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a pravilnikom o postupanju Poreske uprave u primeni tog zakona, koji je potpisao ministar finasija Dušan Vujović, precizirano je da se zahtev za reprogram duga može podneti samo jednom.

Maksimalni rok za otplatu poreskog duga, koji je dospeo za plaćanje do 4. marta 2016. godine je 60 meseci. Do dana podnošenja zahteva poreski dužnik treba da isplati sve tekuće obaveze, dospele za plaćanje od 4. marta i o tome dostavi dokaz Poreskoj upravi. Pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga, bez davanja sredstava obezbedjenja, imaju pravna lica i preduzetnici čiji dug nije veći od 1,5 miliona dinara i gradjani čiji je dug do 200.000 dinara.

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate i tekuće obaveze otpisuje se kamata na otplaćeni dug, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja duga u potpunosti. U slučaju da poreski obveznik i pre isteka roka otplati sav dug, njemu će biti otpisana celokupna kamata na taj dug.