Hitna medicinska pomoć u 21 zemlji preko RFZO

13. Jul 2023
Hitna medicinska pomoć u 21 zemlji preko RFZO

Osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) za vreme privatnog boravka u državama sa kojima Srbija ima sporazum o korišćenju hitne zdravstvene zaštite za privremeni boravak u inostranstvu, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu o trošku RFZO samo u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći, radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje. 

Za Tanjug su iz RFZO naveli da Srbija ima sporazum o korišćenju hitne zdravstvene zaštite za privremeni boravak sa Austrijom, Belgijom, BiH, Bugarskom, Holandijom, Italijom, Luksemburgom, Mađarskom, Severnom Makedonijom, Nemačkom, Rumunijom, Slovačkom, Francuskom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Češkom, Slovenijom, Turskom i Tunisom, Poljskom i Velikom Britanijom.

Da bi osiguranik dobio potvrdu, odnosno dvojezični obrazac za korišćenje prava na hitnu medicinsku pomoć o trošku RFZO potrebno je da pre polaska na put nadležnoj filijali RFZO dostavi važeću karticu zdravstvenog osiguranja, nalaz i mišljenje izabranog lekara kojim dokazuje da ne boluje i da u poslednjih 12 meseci nije bolovao od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi za koje je potrebno duže ili stalno lečenje.

Iz RFZO ističu da je izdavanje dvojezičnog obrasca besplatno, kao i da je za korišćenje prava na hitnu medicinsku pomoć potrebno da osiguranik nije u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje i hospitalizaciju, uključujući i druge zdravstvene usluge.  Za osiguranike koji putuju u Poljsku i Veliku Britaniju potrebna je samo zdravstvena kartica i putna isprava.

Sporazum o socijalnom osiguranju predviđa da osiguranici RFZO pre nastanka osiguranog slučaja predaju dvojezični obrazac nosiocu inostranog zdravstvenog osiguranja u mestu boravka, koji će im izdati dokument na osnovu koga će imati pravo na pružanje hitne medicinske pomoći u zdravstvenim ustanovama iz sistema javnog zdravlja države u kojoj borave.

Osiguranik RFZO eventualno plaća participaciju, pod istim uslovima kao i osiguranici države u kojoj boravi.

Osiguranik RFZO kome je pružena hitna medicinska pomoć u državi sa kojom Srbija nema sporazum o socijalnom osiguranju nastale troškove plaća sam, a pravo na refundaciju ostvaruje samo ukoliko mu je pre odlaska u inostranstvo izdata potvrda (obrazac OZ-12).

Po povratku u zemlju zahtev za naknadu troškova podnosi RFZO-u, uz prilaganje originalne računske i medicinske dokumentacije, navode iz RFZO.