Konkurs za novoformirane, stare i složene zadruge

Autor: agrofin.rs
02. Avgust 2019
Konkurs za novoformirane, stare i složene zadruge

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća raspisao je Javni konkurs za realizaciju Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2019. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom upravnom okrugu i Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija. Podnosioci prijave mogu biti novoformirane, stare i složene zadruge.

Subjekti koji mogu biti podnosioci prijave na konkurs zajedno sa jedinicom lokalne samouprave:

1) Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi Agencija za privredne registre 2017, 2018. i 2019. godine (u daljem tekstu: novoformirane zadruge);

2) Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi Agencija za privredne registre do kraja 2016. godine (u daljem tekstu: stare zadruge);

3) Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi Agencija za privredne registre, kao složene zadruge (u daljem tekstu: složene zadruge).

Maksimalan predviđen iznos bespovratnih sredstava:

 • Za novoformirane zadruge 500.000,00dinara;
 • Za stare zadruge 000.000,00dinara;
 • Za složene zadruge 000.000,00dinara.

Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje sledećih projektnih aktivnosti:

 • Nabavku živih životinja od privrednih društava registrovanih za trgovinu na veliko životinjama za potrebe formiranja ili povećanja osnovnog stada, osim nabavke muških goveda.
 • Nabavku opreme i mehanizacije za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke;
 • Nabavku opreme za preradu mleka i mesa;
 • Nabavku opreme i mehanizacije za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća;
 • Nabavku opreme i mehanizacije za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu i podizanje matičnih zasada;
 • Nabavku opreme i mehanizacije za proizvodnju i preradu ukrasnog, aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja;
 • Nabavku opreme i mehanizacije za skladištenje i preradu žitarica;
 • Nabavku opreme za pčelarstvo;
 • Izgradnju montažnih objekata od prefabrikovanih elemenata i nabavku opreme za finalnu preradu poljoprivrednih proizvoda (samo za složene zadruge).

Uslovi za učešće zadruga na Konkursu:

 • Da je zadruga registrovana u Agenciji za privredne registre;
 • Da zadruga ima otvoren tekući račun preko kojeg obavlja svoje poslovanje kod poslovne banke, u momentu podnošenja prijave na Konkurs;
 • Da je zadruga uskladila svoje akte, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama (Službeni glasnik, br. 112/2015);
 • Da je zadruga izvršila redovnu zadružnu reviziju u roku propisanim Zakonom o zadrugama (Službeni glasnik, br. 112/2015);
 • Da je zadruga izmirila obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i druge obaveze iz javnih prihoda;
 • Da nad zadrugom nije pokrenut stečajni postupak, postupak prinudne likvidacije ili likvidacije;
 • Da zadruzi nije izrečena privremena ili pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti.
 • Da zadruzi nije izrečena mera privremenog ograničenja prava u momentu podnošenja prijave na Konkurs;
 • Da račun zadruge nije bio u blokadi od 01.01.2019. godine, do momenta potpisivanja ugovora;
 • Da direktor zadruge nije krivično osuđivan, kao i da se protiv njega ne vodi istražni i krivični postupak za krivična dela iz oblasti privrede;
 • Da za iste namene zadruga nije koristila i nije u postupku odobravanja podsticajnih sredstava koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinice lokalne samouprave, budžeta AP Vojvodine i IPARD-a;
 • Zadruge koje su dobile bespovratna sredstva na Konkursu u 2017. i 2018. godini, ne mogu konkurisati za dobijanje bespovratnih sredstava kao novoformirane ili stare zadruge, osim u slučaju da su jedna od članica složene zadruge, kao podnosioca prijave na Konkurs;
 • Članice složene zadruge koje su dobile bespovratna sredstva na Javnom konkursu u 2018. godine ne mogu konkurisati za dobijanje bespovratnih sredstava kao novoformirane ili stare zadruge;
 • Zadruge koje konkurišu za dobijanje bespovratnih sredstava za novoformirane ili stare zadruge, ne mogu istovremeno biti članice složene zadruge, koja konkuriše za dobijanje bespovratnih sredstava;
 • Složena zadruga je u obavezi da obezbedi obrtna sredstva u novčanom obliku u visini od minimum 20posto od traženih bespovratnih sredstava, u periodu od momenta dostavljanja Rešenja do zaključivanja ugovora. Postojanje obrtnih sredstava složena zadruga dokazuje izvodom sa računa svoje poslovne banke, a koji je u obavezi da dostavi najkasnije do momenta zaključenja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava.

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do 15.08.2019. godine za novoformirane i stare zadruge, a za složene zadruge rok je do 01.09.2019. godine.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija, šalje se preporučenom poštom na adresu: Vlada Republike Srbije, Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća, Bulevar Mihajla Pupina broj 2a, 11070 Novi Beograd.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na Konkurs – sredstva za podsticaje zadruga u 2019. godini”, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu damir.taljai@mbprr.gov.rs i na telefon broj 011/31-17-633.