Pozitivni efekti preporuka za unapređenje sufinansiranja medija u Užicu

23. Maj 2018
Pozitivni efekti preporuka za unapređenje sufinansiranja medija u Užicu

Analiza projektnog sufinansiranja medija iz budžeta grada Užica 2016-2017, koju je CenTriR sproveo u saradnji sa užičkim Udruženjem Razvoj UE, proizvela pozitivne efekte na konkurs za medijske projekte koji je Grad Užice raspisao ove godine.

Analiza je ukazala na uočene manjkavosti tokom sprovođenja prethodnih medijskih konkursa u Užicu, a ključni nalazi i preporuke su predstavljene na radionici koju su pohađali lokalni službenici koji neposredno rade na tim poslovima u gradskoj upravi.
U samom konkursu, prvi put od 2015. godine, nije pomenuto da se temom od javnog interesa, između ostalog, smatra i informisanje o radu organa Grada Užica kao lokalne samouprave, jer zakonska definicija javnog interesa u javnom informisanju to ne obuhvata (preporuka 1). Takođe, ukoliko se uporede raniji i najnoviji zapisnik stručne komisije sa sednice na kojoj je komisija odlučivala o pristiglim projektnim predlozima, moguće je uočiti unapređenja koja se direktno tiču preporuka CenTriR-a:

  • po prvi put se do sada u zapisniku konstatuje da se prijava jednog medija, koji je dobio sredstva na prošlom konkursu i nije dostavio finansijski i narativni izveštaj, neće razmatrati (preporuka 6);
  • iz zapisnika se zaključuje da su članovi komisije ocenjivali projekte na osnovu Obrazca i bodovne liste koju je sekretar komisije dostavio članovima (preporuka 3);
  • podignut je minimalni prag prolaznosti projekata, te su samo projekti koji dobiju minimalnu ocenu 3 mogli biti predloženi za sufinansiranje, dok je ranije prag bio 1 (na skali od 0-10), odnosno 1,6 (na skali od 0-5) (preporuka 3);
  • iz zapisnika se vidi da je svaki član komisije ocenjivao svaki projekat posebno, a da je potom izračunata srednja ocena svakog projekta na osnovu dobijenih pojedinačnih ocena svih članova stručne komisije, što ranije nije bio slučaj (preporuka 3);
  • odobreni projekti medija koji nisu iz Užica su ovog puta imali više prosečne ocene u odnosu na odbijene projekte medija registrovanih van Užica, što nije bio slučaj na prethodnom konkursu (preporuka 3);
  • svaki odobreni i odbijeni projekat sadrži obrazoženje komisije za njihovu takvu odluku, a u ranijim zapisnicima komisija je obrazlagala samo odbijene projekte što nije bilo u saglasju sa važećim Pravilnikom (preporuka 3).

CenTriR izražava zadovoljstvo što je Grad Užice uvažio sugestije ove organizacije i usvojio jedan deo preporuka iz pomenute analize, jer je to pokazatelj da organizacije civilnog društva mogu imati uticaja u procesu monitoringa i unapređenja rada organa lokalne samouprave u ispunjavanju njenih nadležosti. Pomenuta analiza i obuka za lokalne službenike u Užicu bile su aktivnosti koje je CenTriR sproveo u saradnji sa udruženjem „Razvoj UE“ na projektu „Naš novac za medijske teme koje nas ZAISTA interesuju“, koji se realizovao kroz program podrške „Kaži/traži šta te zanima“.