Za zaštitne ramove za traktore zahtev podneti do 30. novembra

Autor: poljosfera.rs
21. Novembar 2022
Za zaštitne ramove za traktore zahtev podneti do 30. novembra

Agencija za bezbednost saobraćaja objavila je Javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor. Poziv se odnosi na sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju uslove u skladu sa čl.6. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, da zaključno sa 30. novembrom 2022. godine podnesu zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja za subvencionisanu dodelu.

Modeli i tipovi traktora za koje se vrši subvencionisana dodela ramova su IMT i to za: 533, 539, 540, 542, 549.

Podnosioci zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor moraju ispunjavati određene uslove. Podnosilac zahteva dostavlja podatke:

  • za pravna lica i preduzetnike – naziv i sedište, matični broj i PIB, Izvod iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, ime i prezime, broj telefona i e-mejl adresu kontakt osobe;
  • za fizička lica – ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, kontakt telefon i e-mejl.

Od dokumenata, između ostalih, treba dostaviti potvrdu da protiv pravnog lica nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija i da nije pokrenut postupak prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja.

Potrebna je i potvrda da pravno lice ili preduzetnik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa. Osim toga i dokaz da je pravno lice ili preduzetnik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da ukupan iznos poreskog duga po sporazumu o reprogramu o isplati poreskog duga ne može da iznosi više od 500.000 dinara na dan podnošenja zahteva, kao i dokaz da obaveze po reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva.

Za fizičko lice potrebna je potvrda da je izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu, kao i saobraćajna dozvola i fotografija (prednja strana) traktora za koji se dodeljuje zaštitni ram;