Smanjena stopa smrtnosti odojčadi i dece mlađe od pet godina u romskim naseljima

Autor: stat.gov.rs
09. Novembar 2020
Smanjena stopa smrtnosti odojčadi i dece mlađe od pet godina u romskim naseljima

Republički zavod za statistiku je u periodu od septembra do decembra 2019. godine realizovao je istraživanje        MICS 6, kao najsveobuhvatniji izvor podataka o položaju žena i dece u Srbiji  i to kao dva istraživanja. Jedno je obuhvatilo uzorak od 8.100 domaćinstava koja su izabrana u nacionalno-reprezentativnom uzorku, a drugo na uzorku od 1.934 domaćinstava u romskim naseljima. 

Foto—www.stat.gov.rs

Neki od najvažnijih nalaza MICS-a 6

Značajan napredak ostvaren je u povećanju stopa vakcinacije, neto stopa pohađanja obrazovanja, kao i u smanjenju stopa smrtnosti odojčadi i dece mlađe od pet godina u romskim naseljima. Stopa isključivog dojenja je povećana u opštoj populaciji, a pohađanje predškolskog obrazovanja je u celini povećano, pri čemu je napredak posebno izražen među decom koja žive u „ostalim“ područjima. Ipak, stope dečijih brakova stagniraju, prakse nasilnog disciplinovanja su i dalje zastupljene u neprihvatljivo velikoj meri, a preveliki broj devojčica iz romskih naselja i dalje stupa u brak pre navršene 18. godine.

Najvažniji uspesi u smanjenju nejednakosti

Ostvaren je određeni napredak kod dece u romskim naseljima.

Smrtnost dece: Stopa smrtnosti odojčadi u romskim naseljima smanjena je na 8 na 1.000 živorođene dece, dok stopa smrtnosti dece mlađe od pet godina iznosi oko 9 na 1.000 živorođene dece, što predstavlja smanjenje sa 12,8 odnosno 14,4 u 2014. godini. Ove stope su i dalje značajno više nego u opštoj populaciji.

Vakcinacija: Potpun obuhvat imunizacijom dece u romskim naseljima (uzrasta 24–35 meseci) povećan je sa 44% u 2014. na 63% u 2019. godini. Kod dece u opštoj populaciji, ta stopa je skoro ista kao u 2014. godini – 80%. U opštoj populaciji, 69% dece (uzrasta 24–35 meseci) primilo je sve vakcine na vreme, dok među decom u romskim naseljima taj procenat iznosi samo 35%.

Obrazovanje: Neto stopa pohađanja srednjeg obrazovanja skoro je udvostručena kod devojčica koje žive u romskim naseljima (sa 15% u 2014. na 27% u 2019. godini), ali je još daleko od nacionalnog proseka, koji je tri puta viši.