3 miliona dinara za vantelesnu oplodnju u Prijepolju

17. April 2016
3 miliona dinara za vantelesnu oplodnju u Prijepolju

Na osnovu člana 2.3.5. i 6. Pravilnika o kriterijumima za ostvarenje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju bračnim parovima u 2016. godini („Službeni glasnik opštine Prijepolje“ br.3/2016 ), Komisija za ostvarenje prava na vantelesnu oplodnju, dana 15.04 .2016. godine donela je Odluku o upućivanju

JAVNOG POZIVA
za jednokratno finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju

Radi podsticanja nataliteta na teritoriji opštine Prijepolje u 2016.-toj godini budžetom opštine Prijepolje opredeljeno je 3.000.000,00 dinara (do 300.000,00 dinara po bračnom paru), u cilju pružanja finansijske pomoći za vantelesnu oplodnju .
Pozivaju se parovi sa teritorije opštine Prijepolje koji su u postupku vantelesne oplodnje da konkurišu za finansijsku podršku.
Kriterijumi za ostvarenje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju su :
– da par ima državljanstvo Republike Srbije;
– da par ima prebivalište na teritoriji opštine najmanje godinu dana pre dana podnošenja zahteva;
– da par ispunjava kriterijume koje je propisala Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja za lečenje postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja;
– da je par, ukoliko je žena mlađa od 40 godina, iskoristio pravo na dva pokušaja koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Sredstva se isplaćuju jednokratno, u iznosu prema profakturi zdravstvene ustanove koja će vršiti vantelesnu oplodnju.
Sredstva se prenose prema mogućnostima budžeta, a po redosledu podnošenja zahteva, s tim da prioritet ima žena koja u tekućoj godini navršava 44 godine života.
Radi ostvarivanja prava podnosilac zahteva dostavlja Komisiji za ostvarenje prava na vantelesnu oplodnju sledeću dokumentaciju:
1. izvod iz matične knjige venčanih;
2. uverenje o državljanstvu Republike Srbije para;
3. uverenje o prebivalištu para i fotokopije ličnih karti i overene zdravstvene knjižice;
4. profaktura zdravstvene ustanove, koja će vršiti vantelesnu oplodnju, o visini sredstava potrebnih za pokriće troškova vantelesne oplodnje;
5. potvrda Repbličkog fonda za zdravstveno osiguranje da par ispunjava kriterijume propisane od strane Republičke stručne komisije Ministarstva zdravlja za lečenje postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja;
6. potvrda Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da je par iskoristio pravo na dva pokušaja koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ukoliko je žena mlađa od 40 godina. Ukoliko je žena starija od 40 godina, ovaj dokaz nije potrebno podnositi.
Odluku o dodeli finansijske pomoći na predlog Komisije donosi Opštinsko veće, a ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza zaključuje, u ime opštine, predsednik Opštine
Korisnik dodeljenih sredstava je dužan da sredstva namenski koristi.
Dokaz o namenskom korišćenju sredstava je izveštaj nadležne ustanove, koji izveštaj je korisnik sredstava dužan dostaviti opštini – Odeljenju za budžet i finansije u roku od 6 meseci od dana završetka procesa.
Ukoliko korisnik sredstava u roku od 12 meseci od dana prenosa sredstava ne dostavi lekarski izveštaj sa računima zdravstvene ustanove, smatraće se da sredstva nisu namenski utrošena, te je korisnik sredstava, u skladu sa odredbama Pravilnika dužan da izvrši povraćaj neutrošenih sredstava, u protivnom protiv istog će se pokrenuti postupak za povraćaj sredstava uvećanih za zakonsku zateznu kamatu.
Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja i na sajtu opštine Prijepolje i traje do utroška novčanih sredstava opredeljenih za finansiranje vantelesne oplodnje.
Prijave se podnose na pisarnici Opštinske uprave Prijepolje, u zatvorenoj koverti sa naznakom – “ Za Komisiju za ostvarenje prava na vantelesnu oplodnju „, ili poštom na adresu:
Opština Prijepolje – Komisiji za ostvarivanje prava na vantelesnu oplodnju.31300 Prijepolje, Trg bratstva i jedinstva 1.
Bliže informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti na telefon br. 033 712 733 kancelarija broj 28. Kontakt osoba Selma Serdarević.