Čajetina- Promene navika najvažnije za pravilno odlaganje građevinskog i drugog kabastog otpada

Autor: Slavica Panić
30. Oktobar 2019
Čajetina- Promene navika najvažnije za pravilno odlaganje građevinskog i drugog kabastog otpada

Imajući u vidu veliki broj gradilišta na teritoriji opštine Čajetina, pravilno odlaganje otpada koji na njima nastaje od velikog je značaja za sprovođenje Lokalnog plana upravljanja otpadom ove lokalne samouprave. Ono što takođe predstavlja problem jeste kabasti otpad koji se mora odlagati isključivo u kontejnere za tu namenu ili konsultovati nadležna služba koja će definisati način i lokaciju deponovanja. Sve će biti mnogo efikasnije i jednostavnije kada se završi izgradnja reciklažnog dvorišta.

Kabasti otpad, kako ga sam naziv definiše, zapreminski čini najveću količinu otpada koji se deponuje. Kako bi se njegova količina smanjila, važno je da građani postupaju po preporukama lokalne samouprave i taj otpad ne odlažu pored kontejnere za suvi i mokri otpad. Ova ružna navika mora postati prošlost i takav otpad isključivo se mora odlagati u kontejnere predviđene samo za tu namenu koji se povremeno postavljaju na svim lokacijama. Organizovano prikupljanje kabastog i zelenog otpada vrši se nekoliko puta godišnje a ukoliko potreba postoji mimo tih perioda, građani kabasti otpad mogu samostalno odložiti na deponiju “Bregovi”koja više nije nesanitarna ali uz strogu kontrolu prihvata kabasti i građevinski otpad očišćen od nepoželjnih komponenata.

Pre tri godine urađena je kompletna sanacija deponije “Bregovi”ali u međuvremenu su građani nesavesno i po navici sporadično i dalje odlagali otpad na ovu deponiju pa je lokalna samouprava, izdvajajući velika sredstva, tokom ove godine sanirala i taj novonastali sloj.

Novina je da je sada na deponiji uvedena čuvarska služba i dežurstvo i da niko ne može samostalno doterati i odložiti otpad bez dozvole kojoj predhodi detaljan pregled otpada koji definiše negovu strukturu i dozvoljene frakcije za odlaganje. Definisano je u kom vremenu je mogiće odložiti inertni građevinski otpad, otpad od rušenja i kabasti otpad. Na deponiju “Bregovi” sada se može odložiti i građevinski otpad ali ne i sve njegove frakcije. Investitori iz dozvolu za gradnji dobijaju detaljna uputstva kako da postupaju sa otpadom koji nastaje na njihovom gradililištu, na koje komponente da ih razdvajaju i gde da ih odlažu.

„Radićemo poučne luflete za investitore, da znaju šta sa otpadom koji nastaje na njihovom gradilištu. Oni moraju da znaji koji je to pravilan tok kretanja otpada jer oni na svom gradilištu moraju vršiti selekciju otpada. U otpadu od rušenja i od građenja ne može se naći plastika, najlon, metal, kablovi i sl. Te frakcije je potrebno izdvojiti posebno i doneti ih na pretovarno mesto KJP Zlatibor  odakle ih mi dalje šaljemo u deponiju Duboko na završnu selekciju“, kaže rukovodilac Komunalnog sektora u KJP Zlatibor, Vera Blagojević.

Za sada se ne vrši naplata odlaganja ovih vrsta otpada ali i neko dogledno vreme počeće se i sa naplatom kako bi proces bio održiv. Ukoliko se dogodi da neko, kako bi izbegao ove troškove, odluči da otpad deponuje samovoljno na neku lokaciju u prirodi, protiv takvih lica biće podnete prijave a radnici komunalne službe dužni su da prate kretanje otpada i takav slučaj prijave nadležnoj inspekciji.

Na Zlatiboru je blizu stotinu gradilišta ali to nije veliki broj da ih inspekcijske službe ne mogu obići i dati im potrebna uputstva kako da odvajaju i deponuju nastali otpad. Ne očekuje se da se investitori i izvođači radova ne pridržavaju datih uputstava jer pre svega znaju da grade na teritoriji opšine koja je ekološki nastrojene i koja poprilično čista pa je u njihovom interesu da slede uputstva jer je to pre svega u njihovom interesu.

Sve će biti mnogo jednostavnije kada se uspostavi rad reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice. To će biti mesto gde će građani moći da dovezu svoj otpad koji će na tom mestu biti detaljno selektovan i poslet dalje na deponovanje.

U nekom budućem periodu, u skladu sa mogućnostima i potrebama, proširenje Lokalnog plana upravljanja otpadom razmotriće i mogućnost recikliranja građevinskog i nekih drugih vrsta kabastog otpada. U celokupnom procesu sprovođenja Lokalnog plana upravljanja otpadom najvažnije je ispravno sprovođenje svakog procesa, korak po korak. Važno je da svi činioci društvene zajednice prepoznaju svoju ulogu i stare loše zamene novim dibrim i ispravnim navikama. Ljudski faktor glavni je činilac uspeha svakog postavljenog cilja. Imajući u vidu dosadašnju požrtvovanost stanovništva ove teritorije očekujemo samo dobre rezultate.

 

Tekst je deo projekta “Ekološki razvoj Čajetine i Zlatibora kroz upravljanje otpadom” koji je sufinansiran sredstvima opštine Čajetina za sufinansiranje projekata  proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini.