Ko ima pravo na popust za struju, gas i grejanje prema novoj uredbi

25. Decembar 2022
Ko ima pravo na popust za struju, gas i grejanje prema novoj uredbi

Novom Uredbom o energetski ugroženom kupcu propisani su kriterijumi koje građani, odnosno domaćinstva, moraju da ispune da bi imali pravo da plaćaju niže račune za struju, gas, ali i daljinsko grejanje. Kada je kriterijum za sticanje statusa energetski ugroženog kupca materijalni položaj – tačno je propisano koliko mogu da iznose maksimalni mesečni prihodi, ali i površina stana, odnosno kuće u kojoj kupac živi. Kriterijum o površini kuće neće se uzimati u obzir za seoska domaćinstva. Status energetski ugorženog kupca takođe mogu da dobiju i građani koji imaju ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i građani kojima je zbog zdravstvenog stanja neophodno svakodnevno korišćenje aparata ili uređaja na struju. Na njih se ne primenjuju odredbe o maksimalnim prihodima i kvadraturi stambene jedinice. Potrebna dokumentacija se može preuzeti OVDE

Kada je reč o materijalnom položaju kao kriterijumu za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, prema uredbi se gleda ukupan mesečni prihod domaćinstva, zatim broj članova domaćinstva i imovno stanje.

„Za određivanje ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva uzimaju se u obzir sva primanja i prihodi pojedinca i porodice koji su utvrđeni u skladu sa propisom kojim se uređuju primanja i prihodi koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć“, navodi se u uredbi.

Tako, u odnosu na broj članova domaćinstva, ukupan mesečni prihod domaćinstva može biti najviše:
1) za domaćinstva sa jednim članom do 21.074,68 dinara;

2) za domaćinstva sa dva člana do 33.402,13 dinara;

3) za domaćinstva sa tri člana do 45.729,58 dinara;

4) za domaćinstva sa četiri člana do 58.057,03 dinara;

5) za domaćinstva sa pet članova do 70.384,48 dinara;

6) za domaćinstva sa šest članova do 82.711,93 dinara;

7) za domaćinstva sa više od šest članova za svakog dodatnog člana dodaje se: 12.327,45 dinara.

Ovi iznosi usklađivaće se sa inflacijom svakog 1. aprila i 1. oktobra.

Šta znači imovno stanje

Imovno stanje podrazumeva da domaćinstvo ne poseduje drugu stambenu jedinicu osim stambene jedinice maksimalne površine koja odgovara broju članova domaćinstva, a koja je utvrđena zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada, uvećane za 10 kvadratnih metara.

Tako je ukupna površina stambene jedinice:

1) za jednočlano domaćinstvo do 40 m²;

2) za dvočlano domaćinstvo do 58 m²;

3) za tročlano domaćinstvo do 66 m²;

4) za četvoročlano domaćinstvo do 74 m²;

5) za petočlano domaćinstvo do 87 m²;

6) za šestočlano i veće domaćinstvo do 96 m².

„Seosko domaćinstvo može imati u svojini jednu stambenu jedinicu i stiče status energetski ugroženog kupca bez obzira na površinu te stambene jedinice“, precizirano je uredbom.

Za njih ne važe uslovi o prihodu i površini

Uredbom je predviđeno da domaćinstvo čiji su članovi ostvarili pravo na novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica stiče status energetski ugroženog kupca po osnovu akta nadležnog organa  o stečenom pravu.

Za njih se, da bi steklli status energetski ugroženog kupca, ne primenjuju uslovi o nivou prihoda i kvadraturi prostora u kojem žive.

Zdravstveno stanje

Domaćinstvo na osnovu zdravstvenog stanja stiče status energetski ugroženog kupca, ako član domaćinstva koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, za čiji rad je potrebno napajanje iz elektrodistributivne mreže i kome obustavom isporuke električne energije može biti ugrožen život ili zdravlje.

Za ove građane takođe ne važe propisani kriterijumi o nivou prihoda i površini stambene jedinice u kojoj žive.

Gde se podnosi zahtev

Zahteve za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, po bilo kom od navedenih osnova, podnose domaćinstva organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne zaštite u mestu prebivališta. Razlika je samo u obrascu koji se podnosi ako je reč o zdravstvenom stanju.

Zahtev se – svi osim onih koji se odnose na zdravlje – podnosi na Obrascu ZEUK1 koji se objavljuje na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove energetike i na internet stranici jedinica lokalne samouprave. Izbeglice i interno raseljena lica zahtev podnose u mestu boravišta u Srbiji, precizira se u uredbi.

Kada je reč o građanima koji ovaj status stiču zbog zdravstvenog stanja, oni zahtev podnose takođe organu jedinice lokalne samouprave, u mestu prebivališta, odnosno boravišta, ali na obrascu ZEUK2, koji se takođe objavljuje na internet stranici Ministarstva energetike i na internet stranici jedinica lokalne samouprave.

Za svaki osnov uredba propisuje tačno određenu dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev.

Na osnovu stečenog statusa energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja, domaćinstvo je zaštićeno od obustave isporuke električne energije zbog neizvršenih obaveza iz ugovora o snabdevanju.

Rok za odgovor lokalne samouprave na zahteve je najduže – 30 dana.

Koliki su popusti

Energetski ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za električnu energiju, za sve mesece:

(1) za jednočlano domaćinstvo -120 kWh mesečno;

(2) za dvočlano i tročlano domaćinstvo -160 kWh mesečno;

(3) za četvoročlano i petočlano domaćinstvo – 200 kWh mesečno;

(4) za šestočlano i veće domaćinstvo – 250 kWh mesečno;

Kada je reč o prirodnom gasu, umanjenja se primenjuju na račune za mesece januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar:

(1) za jednočlano domaćinstvo – 359 kWh mesečno;

(2) za dvočlano i tročlano domaćinstvo – 462 kWh mesečno;

(3) za četvoročlano i petočlano domaćinstvo – 616 kWh mesečno;

(4) za šestočlano i veće domaćinstvo – 770 kWh mesečno;

Kod isporučene toplotne energije, umanjenje se primenjuje za svaki mesec za koji se ispostavlja račun:

(1) za jednočlano domaćinstvo, 60% mesečnog računa;

(2) za dvočlano i tročlano domaćinstvo, 50% mesečnog računa;

(3) za četvoročlano i petočlano domaćinstvo, 45% mesečnog računa;

(4) za šestočlano i veće domaćinstvo, 40% mesečnog računa.

Kako se računa umanjenje

Obračun umanjenja računa za struju: Utrošeni kilovat-časovi za koje se smanjuje iznos mesečnog računa množe se sa cenom koja važi za višu dnevnu tarifu iz zelene zone za potrošače iz kategorije „široka potrošnja sa dvotarifnim merenjem”, uvećanom za 10 odsto.

Obračun umanjenja računa za gas: Utrošeni kilovat-časovi za koje se smanjuje iznos mesečnog računa množe se sa cenom iz tarife „energent” za potrošače iz grupe domaćinstva koje snabdeva Javno preduzeće Srbijagas (prema njegovom cenovniku), uvećanom za pet odsto.

Obračun umanjenja računa za grejanje: Umanjenje mesečne obaveze za toplotnu energiju iskazuje se procentualnim umanjenjem mesečnog računa.

Koliko važi rešenje

Rešenje o statusu energetski ugroženog kupca, koje se donosi po osnovu zdravstvenog stanja, važi dve godine od dana izdavanja, a potom može da se podnese zahtev o produžetku ukoliko je to neophodno zbog zdravlja.

Kada se ovaj status stekne na osnovu ispunjenih materijalnih uslova o prihodima i imovinskom stanju, rešenje se donosi sa rokom važenja najduže do kraja kalendarske godine.

Kod sticanja statusa po osnovu prava na novčanu socijalnu pomoć i dr. rešenje se  donosi sa rokom važenja koji se utvrđuje u kalendarskom mesecu u skladu sa važenjem konkretnog akta.

Prema navodima Ministarstva rudarstva i energetike, uredbom će biti obuhvaćena 191.000 domaćinstava, umesto dosadašnjih 68.000.

„Osim prava na umanjenje mesečnih obaveza plaćanja električne energije i prirodnog gasa, prvi put je omogućeno i umanjenje računa za toplotnu energiju, od 40 odsto do 60 odsto računa u zavisnosti od broja članova domaćinstva“, navelo je ministarstvo.

Status energetski ugroženog kupca, prema ovoj uredbi, mogu da dobiju i oni koji već duguju na ime neplaćenog duga za struju, gas ili toplotnu energiju, tačnije – dospeli dug za ove energente ne isključuje pravo na sticanje statusa.

Potrebna dokumentacija se  može  preuzeti OVDE