Lisice na točkove za nepropisno parkirane

07. Februar 2018
Lisice na točkove za nepropisno parkirane

Odlukom o komunalnom uređenju članom 110. predviđeno je da ukoliko komunalni inspektor ili komunalni policajac zatekne vozilo parkirano ili zaustavljeno na javnoj površini protivno odlukama grada Užica, ili na javnim i drugim površinama na kojima se vozilom ometa komunalni red, obavljanje komunalne delatnosti ili otežava, odnosno onemogućava korišćenje komunalnih objekata, narediće vozaču, ukoliko je prisutan, da odmah ukloni vozilo, pod pretnjom prinudnog izvršenja,navodi se o obaveštenju Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu policiju.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U objašnjenju se dodaje da “ukoliko vozač nije prisutan na licu mesta iz stava 1. ovog člana komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac će doneti rešenje u pisanoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Primerak rešenja o nalaganju uklanjanja vozila postavlja se na vidno mesto vozila i time se smatra da je isto uručeno vozaču. Naknadno uklanjanje ili uništenje ovog rešenja ne utiče na valjanost njegove dostave.  Žalba protiv ovog rešenja ne odlaže njegovo izvršenje”.

Ukoliko vozač, u roku određenom rešenjem iz predhodnog stava ovog člana, ne ukloni vozilo, komunalni inspektor će odrediti postavljanje uređaja kojim se sprečava odvoženje vozila, odnosno odrediće da se vozilo ukloni na za to određeno mesto o trošku vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila.
Kod blokiranja vozila preduzeće ili preduzetnik kome je poverena komunalna delatnost uklanjanja vozila je dužan da na prednje vetrobransko staklo, odnosno na drugo vidljivo mesto na vozilu, stavi nalepnicu da je vozilo blokirano sa uputstvom šta vozač, odnosno vlasnik vozila mora dalje činiti.
Prilikom deblokiranja vozila, preduzeće ili preduzetnik kome je poverena komunalna delatnost uklanjanja vozila je dužan da izda račun o preuzimanju vozila, a vozilo će se deblokirati nakon što se izvrši i dokaže uplata troškova blokiranja i drugih troškova postupka.
Uklanjanje vozila će se prekinuti ako se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da ukloni vozilo. U tom slučaju vozač snosi troškove preth-odno preduzetih radnji prema posebnoj odluci Gradskog veća.
Vozilo se uklanja, odnosno blokira, nakon utvrđivanja da je zaustavljeno, odnosno parkirano suprotno odredbama ove Odluke.
Nepropisno zaustavljeno, odnosno parkirano vozilo komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac ili lice koje vrši uklanjanje fotografiše u momentu kada je rešenje o uklanjanju, odnosno blokiranju vozila uručeno postavljanjem na vozilo i kada je započeto uklanjanje, odnosno blokiranje vozila.