Prevencija ključna za ekološke probleme

04. Jun 2016
Prevencija ključna za ekološke probleme

U ekologiju se mora preventivno ulagati da ne bismo došli u situaciju nagomilanih ekoloških problema sa kojim se Užice suočava, počev od jezera Vrutci, preko lošeg vazduha do gubljenja sredstava za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda, kaže Dunja Đenić, gradska većnica zadužena za oblast ekologije i zaštite životne sredine. U master radu koji je odbranila na PMF-u u Novom Sadu poredila je statističke podatke koji se odnose na broj Užičana koji su se javili radi pružanja zdravstvene zaštite za bolesti digestivnog trakta i bolesti kožnog i potkožnog tkiva tokom 2012. i 2013. godine. 

 

Krajem 2015. godine navršilo se dve godine od kako su građani Užica ostali bez pijaće vode sa akumulacije Vrutci sa koje se snabdevaju od 1983. godine. Problem je premošćen dovođenjem vode iz Sušičkih vrela. Šta su pokazala istraživanja Instituta Jaroslav Černi koja su rađena prethodnih godinu dana i da li Vrutcima, koji i dalje nemaju upotrebnu dozvolu ima leka?

Ispitivanja koja su u prethodne dve godine rađena od strane Instituta Černi u saradnji sa Biološkim fakultetom iz Beograda, pokazala su prisustvo cijanobakterija Planktothrix rubescens, čije je cvetanje i zabeleženo u decembru 2013. godine, sa varijacijama u brojnosti u odnosu na vremenski period, odnosno godišnje doba. Analizom su obrazloženi potencijalni uzroci koji su doveli do stanja u kom se akumulacija nalazi, odnosno uzroci prekomerne količine organske materije koja je i vodila ka prenamnožavanju pomenute vrste cijanobakterija. Takođe, nakon ispitivanja dat je predlog mera za rukovođenje akumalacijom i njenim slivom. Različiti stručnjaci predlažu različite metode za lečenje obolele akumulacije. Ipak Institut Černi situaciju sa našom akumulacijom ne vidi tako mračnom, i kao odgovarajuće rešenje predlaže korišćenje akumalacije za vodosnabdevanje sa “šetajućim” vodozahvatom, odnosno zahvatanje vode sa različitih dubina u zavisnosti od rasprostiranja cijanobakterija, uz neophodan redovan monitoring i kontrolu vode, koja bi se nakon adekvatnog tretmana koristila za piće.

Pored starosti akumulacije kojoj se pripisuje glavna odgovornost za trenutnu situaciju, šta su još uzroci i da li će kada biti utvrđena ičija pojedinačna odgovornost?

Teško da bi se iko pojedinično mogao okriviti i da bi se mogla odrediti selektivna odgovornost. Ipak je to sveobuhvatan skup činilaca koje su u zajedničkom sadejstvu dovela do ovakve situacije, pri tom mislim pre svega na prirodne faktore, ali i na antropogeni uticaj. Sa sigurnošću se može reći da je jedan od uzroka starost same akumulacije, ali se ne može isključiti ni uticaj neadekvatnog upravljanja slivom i samom akumulacijom, stalni priliv netretiranih otpadnih voda, spiranje sa poljoprivrednih površina, i stajnjaka i osoke kao i prisustvo divljih deponija u blizini sliva. Jedan od uzročnika jeste i izmena vodnog režima, odnosno izmena nivoa vode u akumulaciji. Kao potencijalni problem navodi se i mini hidroelektrana koja se nalazi na cevovodu sirove vode, koja je takođe imala doprinos u izmeni nivoa vode.

Šta je prioritet u sanaciji Vrutaka i kada se može očekivati početak radova na Fabrici vode na Cerovića brdu (koliko novca je potrebno za to i kako će biti finansirana investicija)?

Gradonačelnik je formirao Radni tim čiji zadatak je da odredi pravac kretanja daljih aktivnosti kada je u pitanju sanacija Vrutaka. Radni tim će se rukovoditi merama koje je predložio Institut Jaroslav Černi nakon završenog ispitivanja. Početak radova na rekonstrukciji i dogradnji Fabrike vode se može očekivati u prvoj polovini ove godine, i to je investicija vredna 5,6 miliona eura. Vlada Srbije je na sednici održanoj 15. aprila odobrila finansiranje rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za prečišćavanje vode za piće „Petar Antonijević“. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture finansiraće ovaj projekat sa 360 miliona dinara, što je 90% potrebnih sredstava, dok će grada Užice učestvovati sa 40 miliona dinara.http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=241315

 

Diplomirali ste na slučaju Vrutci, šta su pokazala istraživanja koja ste radili tokom diplomskog rada?

Da, tačnije, tema mog završnog master rada je bila Cvetanje cijanobakterija na hidroakumulaciji Vrutcima. Tom prilikom sam se služila rezulatima analize jezerske vode, i vode iz vodovodne mreže, koje je vršila Agencija za zaštitu životne sredine, Zavod za javno zdravlje Užice i Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, za period pre i nakon cvetanja. Uz to vršila sam poređenje statističkih podataka koji se odnose na broj Užičana koji su se javili radi pružanja zdravstvene zaštite za bolesti digestivnog trakta i bolesti kožnog i potkožnog tkiva. Poređenjem podataka, broja pacijenata koji su se javili pre i za vreme cvetanja cijanobakterija na Vrutcima, primećen je porast broja pacijenata sa bolestima sistema za varenje i bolestima kožnog i potkožnog tkiva tokom 2012 i 2013. godine, čime se može posumnjati u povezanost sa cvetanjem cijanobakterija, ali se ne može jednoznačno dovesti u vezu, obzirom da su za izvođenje takvih zaključaka neophodna dodatna poređenja i dugotrajnije analize.

Kako se slučajevi slični Vrutcima rešavaju u razvijenim zemljama?

Svaki slučaj je specifičan što zbog vrste koja cveta, što zbog samih odlika vodnog tela. Postoje razni pristupi u rešavanju ovakvih problema, hemijski tretmani cvetajuće vode, adekvatan tretman već cvetajuće vode u postupku prerade vode za piće, zatim postoji niz fizičkih metoda poput veštačkog zamućenja vode glinom, aeracija i primena usisnih postrojenja za uklanjanje algi. Prepoznate su i biološke mere u borbi sa cvetanjem, značajan je biološki metod koji se zasniva na korišćenju mikroorganizama antagonista algi i cijanobakterija, a neki od organizama koji mogu imati ulogu u kontroli cvetanja cijanobakterija su i virusi, miksobakterije i određene vrste algi. Jedan od primenjivanih metoda je i destratifikacija, obzirom da vertikalni i horizontalni raspored cijanobakterija može dramatično varirati u akvatičnom sistemu, ovo ima učešća u izboru mesta i dubine sa koje se uzima voda.

Ali i pored svih tih metoda, najviše energije i pažnje je neophodno posvetiti prevenciji. Prevencija pojave cvetanja cijanobakterija i algi se u prvom redu sastoji u smanjenju, odnosno kontroli unošenja neorganskih materija pre svega fosfora i azota u vodene ekosisteme koji se koriste za vodosnabdevanje i to se sprovodi na više načina i za sada se sa sigurnošću može reći da jedino minimizacija dostupnih nutrijenata može obezbediti kontrolu rasta cijanobakterija. Pored prevencije, neophodan je redovan monitoring i odgovarajuće upravljanje akumulacijom i njenim pritokama.

 

Zbog situacije sa vodom Užice je više od godinu i po dana u statusu vanredne situacije. Do kada će to trajati i da li gradskoj vlasti kod nadležnih ministarstava i institucija išta pomaže status “vanredne situacije”?

Do sada se potvrdilo da uvedena vanredna situacija pomaže, kako u sprovođenju neophodnih javnih nabavki pri čemu se značajno skraćuje procedura i lakše odabiraju ponuđači, ali ponajviše zbog potrebe da se u najkraćem roku završi fabrika vode za piće i da se osposobe alternativni izvori vodosnabdevanja (Turica, Živkovića vrelo…), što je i učinjeno u prethodnom periodu. Gradski štab za vanredne situacije i gradsko rukovodstvo redovno zasedaju i analiziraju efekte vezane za vanrednu situaciju.

I ove zime građani Užica udisali su najlošiji vazduh u Srbiji tokom grejne sezone. Prošle godine je zagovarana teza da se Užice proglasi za grad sa trećom kategorijom vazduha ali je osporena od nadležnih republičkih institucija. Da li je gradska vlast po tom pitanju preduzimala određene mere pred grejnu sezonu?

Mogu se složiti da vazduh nije najbolji, ali ne i da smo jedinstven slučaj, niti najgori. Prošle godine je podnet zahtev resornom Ministarstvu za dobijanje statusa ugrožene sredine, međutim ni Užice kao nijedna druga opština i grad u Srbiji nije dobilo potvrdan odgovor. Ove godine smo pažnju usmerili na konkretno rešavanje problema zagađenja vazduha. 

Uzročnici aerozagađenja potiču pre svega od emisije gasova nastalih sagorevanjem goriva koja se koriste za loženje u grejnoj sezoni. Emisija gasova vodi poreklo kako od gradskih kotlarnica, tako i od individualnih ložišta kojih u Užicu ima preko 16 000, a čiju kontrolu i inspekcijski nadzor Zakon ne predviđa i ne omogućava, što predstavlja dodatni problem. Kontrola, odnosno merenje parametara kvaliteta vazduha se obavlja putem lokalne i drzavne mreže mernih stanica. Dobijene podatke na lokalnoj mernoj mreži obrađuje i analizira Zavod za javno zdravlje Užice, koji u saradnji sa stručnom službom odeljenja za zaštitu životne sredine gradske uprave, daje maksimalni doprinos pri rešavanju problema aerozagađenja. Istovremeno, inspekcijske službe vrše redovne kontrole, tamo gde zakon to dozvoljava, što nam omogućava uvid u realno stanje.

Grad je u proleće prošle godine doneo odluku da kao meru za smanjenje zagađenja vazduha snizi cenu priključka za gasifikaciju. Koliko je ona urodila plodom i da li broj novih korisnika gasa generalno može da utiče na poboljšanje vazduha koji svi građani udišu?

Gas se trenutno smatra jednim od najpovoljnijih energenata sa ekološkog aspekta, zbog toga se i poseban značaj daje povećanju broja koisnika prirodnog gasa kao energenta. Samim tim, svaki pojedinac koji je izvršio konverziju, i koristi prirodni gas kao zamenu za fosilna goriva, ostvario je značajan doprinos. To su naizgled minijaturni pomaci, ali su za nas izuzetno značajni, što zbog direktnog doprinosa u smanjenju aerozagađenja, tako i zbog činjenice da se ekološka svest naših sugrađana menja.

Do sada je na gasovod priključeno 494 korisnika, od kojih su 438 prikjučaka vlasnici individualnih stambenih objekata, a ostalih 56 priključaka privreda. Tokom akcije koja je trajala, priključilo se 132 korisnika, od kojih su, njih 128 ispunili uslove ugovora, odnosno počeli su da koriste gas u predviđenim roku. Pre nekoliko dana doneta je odluka da se akcija nastavi kako bi se stimulisao još veći broj korisnika.

Tokom 2015. godine nadležno ministarstvo (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture) predložilo je Vladi Srbije da raskine ugovor o finansiranju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Užicu, potpisan od strane Vlade RS, KFV-a i grada Užica. Da li je ovakav scenario mogao da bude sprečen i da li će grad u narednih nekoliko godina trpeti posledice ovakve odluke? Koliko je za grad veličine Užice važno da reši problem prečišćavanja otpadnih voda i da li postoje alternativna rešenja za to?

Neosporan je značaj sistema za prečišćavanje otpadnih voda za jedan grad od preko pedeset hiljada stanovnika kao što je Užice. Neophodno je da grad Užice ima regulisanu kanalizacionu mrežu u svim naseljima, kao i da otpadna voda bude adekvatno tretirana. Naknadna pamet nam nije strana, naročito kada je reč o velikim projektima, pa tako i ja verujem da je ovakav scenario sigurno mogao biti sprečen.

Ipak od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture smo dobili preporuku da se započete procedure nastave, da se neophodna planska dokumentacija pripremi u skladu sa situacijom sa terenu, kako bi ministarstvo razmotrilo način na koji se ovaj projekat može uključiti u neke nove programe ministarstva i KFV-a. U međuvremenu grad svakako ne odustaje od ideje postrojenja, uviđajući njegov značaj, nastaviće se započeti postupci, kako bi bili spremni da apliciramo za neka nova sredstva, samostalno ili u saradnji sa opštinama i gradovima iz regiona.

Visoka poslovno tehnička škola iz Užica nekoliko godina unazad školuje kadar iz oblasti ekologije. Kakva je saradnja gradske uprave, nadležnih javnih preduzeća i inspekcija sa ovom školom i šta se dešava sa studentima koji završavaju je završavaju. Ima li grad ikakvu strategiju zapošljavanja i saradnje sa studentima nakon završetka ove škole?

U 2015. godini započeta je tešnja saradnja grada sa Visoko poslovnom školom, kada je i održano nekoliko sastanaka sa gradskim rukovodstvom. Jedna od tema bilo je i formiranje savremene laboratorije za fizičke, hemijske i biološke analize. U cilju realizacije u razgovore su bili uključeni i partneri iz Poljske koji su bili voljni da učestvuju. Trenutno je došlo do manjeg zastoja u razgovorima ali se očekuje nastavak saradnje. Mladi studenti željni znanja, ali i korisnih informacija, vrlo često se obraćaju gradskoj upravi i odeljenju za zaštitu životne sredine, radi dobijanja informacija prilikom izrade naučnih i diplomskih radova. Takođe dve profesorke sa Visoko poslovne škole su članovi Zelenog saveta grada Užica.

Loša ekološka situacija u Užicu utiče na sve sfere našeg života. Pored socijalnog aspekta, nesigurnosti i nezadovoljstva koje izaziva kod građana, svakako da utiče i na druge oblasti, celokupne privrede, jer kao nepovoljna sredina postajemo nepoželjni za velike ulagače i investicije, a I manje smo poželjna destinacija za posete i obilazak.

Zbog toga se ulaže veliki napor u rešavanju ključnih ekoloških problema grada Užica, smanjenju aerozagađenja, sufinansiranjem projekata energetske efikasnosti, donošenjem mera i preporuka za upotrebu energenata, kao i obavezujućih odluka na nivou javnih institucija o vrsti energenta koji se koristi, i za sada se vide pozitivni rezultati. Velika pažnja je posvećenja trajnom rešavanju problema snabdevanja pijaćom vodom, odnosno sanaciji akumalcije Vrutci i rekonstrukciji fabrike za preradu vode na Cerovića brdu.

Osim toga, veoma je važno nastaviti sa promocijiom značaja očuvanja zdrave životne sredine, obukama iz oblasti ekologije u cilju pomeranja i unapređenja ekološke svesti.