Prijave za „Užički program lokalnog partnerstva“ do 11. juna

04. Jun 2020
Prijave za „Užički program lokalnog partnerstva“ do 11. juna

Grad Užice sufinansiraće i ove godine projekte od javnog interesa kroz sprovođenje akcije „Užički program lokalnog partnerstva“ koja omogućava neposredno učešće građana u rešavanju dela problema lokalnih zajednica, manjih zahvata na uređenju javnih površina, a koje se sprovode u saradnji sa gradom. Prijave za finansiranje projekata od javnog interesa-akcije „Užički program lokalnog partnerstva“ se predaju zaključno sa 11. junom  do 15 časova, u pisarnici Grada Užica.

Kako se navodi u javnom pozivu koji je objavljen na sajtu grada Užica, projekti koji se predlažu mogu se odnositi isključivo na manje zahvate kao što je uređenje parkova, dečijih igrališta, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija i slično.

Pravo učestvovanja na  javnom pozivu imaju neformalne grupe građana sa teritorije grada Užica okupljene oko podnete inicijative – projekta, najmanje 20 potpisnika –građana, sa izmirenim obavezama po osnovu poreza na imovinu. Sve predložene aktivnosti u okviru podnetih inicijativa se moraju sprovoditi na zemljištu koje je u javnoj svojini Grada Užica. Izuzetno, aktivnosti se mogu sprovoditi i na zemljištu koje je u javnoj svojini Republike Srbije, uz saglasnost nosioca prava svojine, odnosno korisnika zemljišta. Nadležne službe Grada će na zahtev grupe građana, u fazi pripreme predloga projekta, proveriti vlasništvo nad zemljištem i o tome izdati odgovarajuću potvrdu, bez naknadne.

Ciljevi akcije „Užički program lokalnog partnerstva“ su podsticanje građana da aktivno učestvuju u rešavanju problema lokalnih zajednica, razvoj partnerskih odnosa između građana i grada Užica u rešavanju dela problema  i omogućavanje građanima da učestvuju u planiranju raspodele dela budžetskih sredstava obezbeđenih kroz naplatu poreza na imovinu.

Cilj je i omogućavanje brže realizacije projekata kojima se rešava deo problema za one grupe građana koje su iskazale spremnost na dodatno lično angažovanje i aktivno učestvovanje u realizaciji projekata, ali i podsticanja vrednosti volontiranja i društveno odgovornog ponašanja u lokalnoj zajednici.

Odlukom o budžetu grada Užica za 2020. godinu, za realizaciju ove akcije izdvojeno je ukupno 13 miliona dinara. Grad Užice sufinansira maksimalno 90 odsto opravdanih troškova projekta, s tim da taj iznos ne može biti veći od jednog miliona dinara, dok iznos od minimalno 10 procenata opravdanih troškova projekta obezbeđuje podnosilac projekta (grupa građana) volonterskim radom, iz sopstvenih sredstava ili kroz podršku lokalnih privrednika.

Svi predloženi projekti koji ispunjavaju konkursne uslove biće rangirani, a lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata biće dostupna  na internet stranici Grada Užica najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Odluku o izboru projekata donosi Gradsko veće u roku od 10 dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja.