Zajedno do dobrih odluka

Autor: Biljana Kuzmanović/skgo.rs
29. Mart 2019
Zajedno do dobrih odluka

Veće učešće građana Užica u donošenju gradskih odluka i njihovoj pripremi trebalo bi da utiče na kvalitetnije javne usluge i uređenost grada, rekao je predsednik Skupštine Branislav Mitrović, predstavljajući aplikaciju Zajedno do dobrih odluka, kroz koju su  ponuđeni nacrti šest gradskih odluka koje će se pred odbornicima lokalne skupštine naći na aprilskoj sednici.

Objašnjavajući mehanizam upotrebe aplikacije, on je istakao da je građanima dostupan nacrt važeće i predlog nove odluke, kao i rok do kada mogu da predlože ili ulože primedbu nadležnoj upravi.

Trenutno građani mogu da uputite sugestije na odluke o načinu i postupku učešća građana Užica u poslovima Grada, oglašavanju na teritoriji grada, o javnim parkiralištima, komunalnom uređenju i o uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje Akcije „Užički program lokalnog partnerstva“. Jedina odluka za koju nema mogućnosti za građanske sugestije je odluka o pripremi kadrovskog plana, jer ona predstavlja usaglašavanje lokalne odluke sa republičkim aktima.

Navodeći primer Odluke o parkiralištima koja se priprema za završnu javna rasprava 11. Aprila, Mitrović je pozvao građane da na sajtu Grada pročitaju staru odluku i tekst nove i da kroz opciju Pošalji predlog nadležnoj Upravi prosledite svoje sugestije.

On veruje da bi predlog Odluke o komunalnom uređenju mogao da privuče najveći broj učesnika  u javnoj raspravi, dodajući da će očekuje da će Odlukom o parkiralištima komunalna policija dobiti nadležnosti za uklanjanje  nepropisno parkiranih automobile sa trotoara i drugih javnih površina.

Predsednik Skupštine grada Užica, Branislav Mitrović tvrdi da je naš grad prvi u Srbiji sastavio posebnu odluku koja obrazlaže načine i postupke učestvovanja građana u javnim poslovima grada.

Ta odluka jasno definiše na koji se način sprovodi javna rasprava, rekao je on osvrnuvši se  na usvojene iymene Zakona o lokalnoj samoupravi, ali i Statuta grada, definišu sedam slučajeva kada je javna rasprava obavezna, ali da građani mogu i sa najmanje stotinu potpisa da pokrenu njima važnu temu i predlože da se o njoj javno raspravlja.

Podsećamo, izmene Zakona o lokalnoj samoupravi, koje je Skupština Srbije usvojila 20. juna 2018. godine, gradovi i opštine su obavezne da na zvaničnim sajtovima objavljuju informacije da su počele pripreme izrade odluka i akata.

Ina;e, izmene i dopune ZLS-a donose brojna važna unapređenja postojećeg sistema lokalne samouprave, ali kao posebno važne želimo da izdvojimo nove odredbe koje se odnose: 1) na učešće javnosti u radu lokalne samouprave; 2) proširivanje delokruga opštinskog veća; 3) uređivanje, funkcionisanje i nadzor mesne samouprave – mesnih zajednica; 4) i ostvarivanje međuopštinske saradnje.

U cilju davanja mogućnosti građanima da učestvuju u kreiranju i donošenju odluka, izmene ZLS uvode obavezu sprovođenja postupka javne rasprave za donošenje najznačajnijih opštih akata (statuta, budžeta – u domenu planiranja lokalnih investicija, strateškog plana razvoja, utvrđivanja stope lokalnih prihoda ili usvajanje prostornih i urbanističkih planova) i proširenje kruga ovlašćenih predlagača za sprovođenje javne rasprave, u smislu da to može inicirati i kvalifikovani broj samih građana i 1/3 odbornika. Takođe, novi Zakon utvrđuje obavezu za nadležni lokalni organ da preko Internet prezentacije ili na drugi način, obavesti javnost da je počeo sa pripremom propisa koji donosi skupština. Konačno, izmenama ZLS broj potpisa za građansku inicijativu sada iznosi fiksnih 5% od ukupnog broja građana sa biračkim pravom i definisana je mogućnost da radna tela lokalne skupštine u skladu sa potrebom organizuju javna slušanja o propisima i odlukama o kojima odlučuje skupština, čime se dodatno podstiče učešće javnosti u radu lokalne samouprave.

Usvojenim izmenama ZLS, određuju se kriterijumi za utvrđivanje broja članova opštinskog/gradskog veća i proširuje delokrug opštinskog veća koje će od sada pored ranijih nadležnosti biti nadležno da: a) prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je opština osnivač b) podnosi tromesečni izveštaj o njihovom radu skupštini opštine, c) vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom.