Aktivne mere politike ublažavaju nezaposlenost

14. Februar 2017
Aktivne mere politike ublažavaju nezaposlenost

U 2017. godini za aktivne mere politike zapošljavanja u Srbiji ukupno je izdvojeno dve milijarde i 800 miliona dinara,a dodatnih 550 miliona namenjeno je za podršku i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.  U Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Užicu očekuje da će i lokalne samouprave povećati budžete kroz realizaciju lokalnih planova zapošljavanja.

Podsećaju da je u 2016 godini filijala Užice imala na raspolaganju oko 125 miliona dinara za realizaciju mera i programna aktivne politike zapošljavanja, od čega su 45 miliona dinara zajednička sredstava NSZ i lokalnih samouprava.

Zorica Milošević, direktorka Filijale NSZ u Užicu istakla je da je prošle godine oko 900 lica sa evidencije NSZ bilo obuhvaćeno merama aktivne politike zapošljavanja, što čini oko 7,5% od ukupnog broja nezaposlenih koji se vode na evidenciji.

Miloševićeva je najavila da je Nacionalna služba za zapošljavanje 7. februara raspisala čak 11 javnih poziva za dodelu subvencija u cilju zapošljavanja lica koja se vode na evidencijama filijala u Srbiji.

Detalji o svakom javnom pozivu dostupni su na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, a lica zainteresovana za subvencije za samozapošljavanje, programe stručne prakse, sticanje praktičnih znanja za nekvalifikovana lica i druge mogućnosti za zapošljavanje detalje mogu saznati u Filijala u kojima su evidentirani.

U 2017. godini Nacionalna služba za zapošljavanje započinje realizaciju novog obrazovnog programa koji je definisan u Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja,najavio je Radoljub Šunjevarić, načelnik Odeljenja za programe zapošljavanja, preduzetništvo i obrazovanje i obuku u Filijali NSZ u Užicu.

On objašnjava da savremeno tržište rada, posebno u privatnom sektoru, zahteva nova znanja i veštine, kao i kompentencije za nove poslove, jer se tržišta rada okreće integraciji više klasičnih obrazovnih profila u jedan, sa uvođenjem značajno većeg fonda časova učenja kroz praktičan rad.

Šunjevarić je naglasio da konkretni program podrazumeva sticanje znanja i veština neophodnih za rad, obavljanjem konkretnih poslova nezaposlenog u trajanju od 6 meseci, a u toku sticanja praktičnih znanja i veština lice je u radnom odnosu kod poslodavca koji je obavezan da to lice zadrži lice u radnom odnosu još 6 meseci po isteku perioda sticanja praktičnih znanja i veština.

U prvoj godini realizacije ovog programa izabrane su isključivo dve teže zapošljive kategorije nezaposlenih, a to su viškovi zaposlenih, dok drugu grupu čine nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe duže od 18 meseci, istakao je Šunjevarić.

Pitanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom je jedno od važnijih kada govorimo o njihovom statusu, jer je zaposlenost put ka većem uključivanju u društvo ali i izvor prihoda što doprinosi njihovoj većoj samostalnosti, podsetila je Biljana Terzić, načelnica Odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere u Filijali NSZ u Užicu.

Ona je naglasila da Nacionalna služba za zapošljavanje kontinuirano promoviše socijalno odgovorno poslovanje sa posebnim akcentom na položaj i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Terzićeva je na redovnoj konferenciji za novinare koja se u Filijali NSZ rekla da se na evidenciji filijale Užice trenutno nalazi 358 osoba sa invaliditetom što je za 39 više nego prošle godine koji traže posao, a najviše ih je sa procenjenom radnom spsoobnosti prvog stepena. U gradu Užicu na evidenciji je trenutno 189 OSI, takođe najviše sa procenjenom radnom spsobnošću prvog stepena 141.

Inače, na kraju 2016.godine na području filijale Užice registrovano je 11.880 nezaposlenih lica, što je 16 osoba više nego prethodne godine. Od ukupnog broja nezaposlenih 51% ili 6.163 čine žena.

Generalno, u svim opštinama koje pokriva filijala Užice (Arilje, Požega, Kosjerić, Sevojno, Užice, Čajetina i Bajina Bašta) evidentno je smanjenje nezaposlenosti.

Izuzeci su u gradu Užicu, i opštinama Požega i Sevojno gde je broj nezaposlenih neznatno povećan.

Posmatrano prema kvalifikacionoj strukturi nezaposlenih, najveće učešće u registrovanoj nezaposlenosti imaju lica srednjeg stručnog obrazovanja (III i IV SSS) – čak 58,2%. Učešće nekvalifikovanih i niskokvalifikovanih lica je blizu 23,6%, dok je lica sa fakultetskom diplomom 9,8%.

Prema starosti, najviše je nezaposlenih preko 50 godina starosti (3.471 lica ili 29,2%), što ukazuju na nepovoljnu starosnu strukturu ali i mladih do 29 godina (2.888 lica ili 24,3%).

Prema dužini čekanja na zaposlenje, najveće učešće u ukupnom broju nezaposlenih imaju lica koja su na evidenciji do 3 meseca i lica koja su na evidenciji između 1-2 godine, pri čemu je i učešće žena u ovoj dužini vođenja na evidenciji je najveće.

Broj nezaposlenih lica po opštinama je sledeći: Arilje 1.240 lica, Bajina Bašta 1.992 lica, Kosjerić 764 lica, Požega 2.029 lica, Užice 4.717 lica, Čajetina 647 lica i Sevojno 491 lica.