“Da niko ne bude izostavljen”

Autor: uzice.rs
31. Maj 2024
“Da niko ne bude izostavljen”

Pred vama je upitnik o identifikovanju potreba u našem gradu/opštini, radi unapređenja kvaliteta života i podrške najranjivijim članovima naše lokalne zajednice. Vaše mišljenje nam je značajno kako bismo upotpunili informacije u procesu planiranja i realizovanja mera i aktivnosti u oblasti socijalne zaštite po meri naših sugrađana kojima je podrška potrebna.

Mapiranje potreba građana u oblasti prava i usluga socijalne zaštite na teritoriji lokalne samouprave i identifikacija resursa pružalaca usluga na lokalnom nivou treba da omogući lokalnoj upravi i institucijama da:

steknu uvid u stavove i iskazane potrebe postojećih i potencijalnih korisnika prava i usluga socijalne zaštite na teritoriji JLS, sa posebnim osvrtom na najugroženije pripadnike korisničkih grupa, odnosno one koji su ranjiviji i suočavaju se sa teškim i/ili uzastopnim uskraćivanjem prava ili više oblika diskriminacije, i razume koji od faktora rizika najviše utiču na njih;
identifikuju resurse pružalaca usluga na lokalnom nivou iz javnog i civilnog sektora;
obezbede osnovu za planiranje i razvoj odgovarajućih prava i usluga u oblasti socijalne zaštite u nadležnosti JLS, kao i osnovu za izradu dokumenata javne politike JLS, odnosno lokalnih akata kojima se uređuje i unapređuje obezbeđivanje prava i usluga u zajednici (a naročito odluke o socijalnoj zaštiti i programa unapređenja socijalne zaštite na teritoriji JLS);
obezbede osnovu za uspostavljanje redovnog sistema za prikupljanje i praćenje podataka o pravima i uslugama socijalne zaštite na teritoriji JLS.
Tokom istraživanja fokus će biti na:

Korisnicima socijalne zaštite;
Korisnicima lokalnih usluga socijalne zaštite;
Građanima(putem sajta lokalne samouprave); https://forms.office.com/e/UUMSAh9FFW
Predstavnicima organizacija civilnog društva, stručne javnosti, zaposlenima u lokalnoj samoupravi i Centru za socijalni rad, kao i pružaocima usluga socijalne zaštite.


Istraživanje za mapiranje potreba u oblasti socijalne zaštite i procenu resursa pružalaca usluga na loklanom nivou ” Da niko ne bude izostavljen”, realizuje se od 27. maja 2024. zakljućno sa 21. junom 2024. godine,a zbirni rezultati biće uključeni u izradu Programa unapređenja socijalne zaštite grada/opštine za period 2025-2027. godine i biće objavljeni na sajtu naše lokalne samouprave.


Aktivnost se sprovodi u okviru projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska unija u okviru IPA 2020. Ugovorno telo je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, nadležno ministarstvo za realizaciju projekta je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) zadužena za implementaciju projekta.